چهارشنبه هفدهم مهر

اگه یه روزی دوست پسر شدم

اسم تو رو می ذارم رو دوست دخترم

که بدانی یادت همیشه با من است و از این حرفا

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home