شنبه بیستم مهر

بعضی وقتا به این فکر می کنم که کسی یادش خواهد موند که ما کی بودیم ؟

کسی یادش خواهد موند که ما چی بودیم ؟

که چه جوری زندگی کردیم ؟

که چه جوری زندگی نکردیم ؟

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home