سه شنبه بیست و سوم مهر

در کار امروز را به فردا انداختن لذتیست که در کار امروز را به فردا نیانداختن نیست

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home