جمعه دهم آبان

یا باید بلرزیم یا باید بگرمیم

یعنی واقعا نمی شه یه یکی دو ماه هوا معمولی رو به خنک باشه ؟

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home