یه کم بعد از یه کم بعد از یه کم بعد از وسطای آبان

من به طرز جالبی حال به هم زن ام

البته فقط واسه خودم

واسه بقیه همون فقط حال به هم زن ام

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home