یه کم بعد از وسطای آبان

به تو فکر می کنم

نگاهت

دستانت

دستانم

می لرزند


خ.ک: شاعر در همین زمینه می فرماید

دل من ، تاپ و تاپ داره می زنه
آره ناز تو رو می خره
تو رو هرجا بخوای می بره
[آره اون بالا بالا]
می دونی دیگه افاده بی اثره
همه می گن نذار بپره
اون منم که در به دره
[همه می دونن به خدا]

تو تکی ، آره همه می دونن کلکی ، می گن لوند و با نمکی ، دیگه عشوه نیا الکی
تو تکی ، آره همه می دونن کلکی ، می گن لوند و با نمکی ، دیگه عشوه نیا الکی

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home