دهم آذر

می بازم

مثل همیشه

نه به خاطر اینکه گل رو اشتباه می گم

به خاطر این که هر دو تا دستت پوچه

همیشه پوچ بوده

و من اینو می دونم

ولی بازم بازی می کنم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home