سه شنبه سیزدهم آذر

بریم

هر وقت

هر جا

فقط بریم

...

ولی نه برای همیشه

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home