بیست و دوم آذر

معلق توی فضا

نه چیزی می بینیم و نه چیزی می شنوم

به جز یه سری صدا و تصویر مبهم

شروع می کنم به شمردن

می شمارم و می شمارم

تا می رسم به جایی که همه چی تموم می شه و دوباره از اول شروع می شه


The Finish Line

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home