یکم دی

من و سرما و خستگی و تنهایی و تاریکی و این شب بلند ، بلند تر ، بلند ترین

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home