سوم دی

آقای فلانی آقای فلانی

آخر چرا مخ خانم بهمانی را زدید آقای فلانی

آخر من خانم بهمانی را دوست داشتم آقای فلانی

آخر چر آقای فلانی

آقای فلانی آقای فلانی

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home