هشتم دی

من اسیر این مثلا تیریپ رفاقتاییم که این دخترهای هم دانشگاهی مون با این راننده

مینی بوس ها و راننده ون ها می ذارن

حالا خوبه ما می دونیم که این پسران که فقط دنبال استفاده و سوء استفاده ان وگرنه ممکن بود

یه وقت فکرای دیگه ای بکنیم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home