شانزدهم دی

هوا که سرد باشه

حوصله که سر بره

حس درس که نباشه

این می شه که آدم میاد اینجا راجع به سردی هوا و سر رفتن حوصله و اینا مزخرف می نویسه

پیش میاد دیگه

پیش اومده

همین جوری هی پیش میاد

و تا ابدم مرتبا پیش خواهد آمد


خ.ک : ولی جدا هوا سرده...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home