دوم بهمن

اگه فکر کردین من از این تیریپام که به خاطر امتحانا اینجارو تعطیل


کنم و چیزی ننویسم و اینا باید بگم که کاملا درست فکر کردید

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home