یازدهم بهمن

ای دافیان و شبه دافیان هم کلاسی که در کل ترم انگار نه انگار که بعضی از پسرها وجود خارجی دارند ولی آخر ترم و پروژه و کارهای عملی و این ها چنان صمیمیتی از شما ساطع می شود که
انگار سال هاست می شناسید همدیگر را
بدانید که آنها می دانند و حواسشان هست ولی بازهم با این وجود و به دلایل حتی برای خودشان نامعلوم نیششان باز می شود و خم می شوند و می گویند بپر بالا

البته خب طبیعتا یکی مثل من که تو کارهای عملی خودشم مونده کلا از اول تا آخر وجود خارجی نخواهد داشت

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home