دوازدهم بهمن

کپی جزوه ات را انداختم سطل آشغال

یاد تو را هم


- آره خب حتما

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home