چهاردهم بهمن

منتظر سکوت می مونم

بعد شیرجه می زنم توی باد و می رم

می رم و می رم

انقدر که این روح خورد شده دوباره سرحال و تازه شه

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home