هفدهم بهمن

- یه دقیقه صبر کن پشت خطی دارم

- باشه

- اوکی ببخشید

- یه کم بیشتر طولش می دادی کی بود ؟

- فلانی

- کدوم فلانی ؟

- فلانی دیگه مگه چند تا فلانی می شناسی همون که باهاش دوست بودی

- چی ؟ خب..یعنی چی؟..یعنی الان با همین شما ؟

- آره

- مممم چند وقته ؟

- یه ماهی می شه از همون موقع که با تو به هم زد

- آهان..يعنی.. به خاطر تو با من به هم زد ؟

- آره دیگه نمی خوای بگی که اون مزخرفاتی که راجع به این که نمی خواد دیگه با کسی باشه و

حوصله و انرژی و اینا نداره رو باور کردی ؟

- نه خب ولی..صبر کن ببینم.. تو اینا رو از کجا می دونی ؟

- خب همون موقع واسه من تعریف می کرد اینارو.. آقا شرمنده کمی هم خندیدیم بهت

ببخشید دیگه

- نه.. اشکال نداره

- بی خیال این مزخرفات برنامه ی امروز سر جاشه دیگه بریم یه چرخی بزنیم

- مممم راستش من زیاد.. حوصله ندارم.. باشه واسه یه وقت دیگه..حسش نیست

- لوس نکن خودتو دیگه بیا منو ببینی سر حال میشی

- ممم...خیلی خب فقط.. زود برگردیم.. چه ساعتی.. کجا ؟

- من دم در خونتونم زود بپوش بیا پایین

- باشه

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home