یازدهم اسفند

معلومه که تو نمی فهمی

تویی که پری از زندگی

نبایدم بفهمی

منی رو که خالی ام از زندگی بس که پرم ازخواسته ها و هوس های

سرکوب شده ، دلخوشی های خورد شده ، آرزوهای دفن شده

نبایدم بفهمی

نبایدم بفهمی

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home