پانزدهم اسفند

من هر چی بیشتر از فیلمای پارسال و میبینم بیشتر به این می رسم که In Bruges نه تنها بدون شک بهترین فیلمنامه ی پارسال و داشت بلکه حتی می شه گفت حداقل یکی ازدو سه بهترین فیلم دوهزار و هشت هم بود اگه نگیم بهترین

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home