نوزدهم اردیبهشت احتمالا

چس ناله نکن ای من

تقصیر خودته ای من

ریده ای ای من

ولی اشکال نداره ای من

اشکال نداره ای من

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home