اردیبهشت هشتاد و هشت

لبخند تو

چشمان بسته ی من

دست های خسته ی ما

ابرهای تیره که به آهستگی نزدیک می شوند


Apocalyptica - Relief

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home