آخرای اردیبهشت

ای افکار مزخرف ، رها کنید من را

ای من مزخرف ، رها کن این افکار را


خ.ک : تنهایی فشارش آورد و -سخل شد ...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home