سیزدهم مهر

نگاهم میافته به عنکبوتی که گیر افتاده تو آب آفتابه ی پر از آب و دست و پا می زنه

دلم به حالم می سوزه

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home