پانزدهم بهمن

چه بارانیست

می بارد خیلی

خیسی فرا می گیرد همه جا را

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home