هفدهم فروردین

می وزم چون باد بر تو

می دهی جاخالی ؟

تو چقدر [جای خالی]

4 Comments:

Anonymous مولود said...

تو هم يه روز بي خيال وزيدن ميشي
چون اصولا بيخياليو عشقه

1:55 AM  
Blogger Siavash said...

تو چقدر باحالی و یا تو چقدر خال خالی

5:53 AM  
Anonymous TM said...

the point is only that "Beep" section!!!!!

**found u on"afsaneh-aphrodite.blogspot"
Cool blog!!!

9:50 PM  
Blogger عروسک سنگ صبور said...

عجیب این پست منو یاد آهنگ بی تربیت کیوسک می اندازه ;)

8:48 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home