اوایل اردیبهشت

قبول کن که از من بدت نمیاد

قبول که از تو بدم نمیاد

قبول کن از این که ازم بدت نمیاد، بدم نمیاد

قبول کن از این که ازت بدم نمیاد، بدت نمیاد

قبول کن از این که ازت بدم نمیاد، بدم نمیاد

قبول کن از این که ازم بدت نمیاد، بدت نمیاد

تو از این که از هیچ کدوم از اینا بدت نمیاد، بدت میاد

قبول کن


خ.ک: و من به این که تو عادت به تنفر داری عادت ندارم

7 Comments:

Anonymous مولود said...

باشه قبول

3:36 PM  
Blogger عروسک سنگ صبور said...

cheghadr pichide ke bekhay be yeki chenin chizi o yad bedi ya laaghal to kalash foro koni

1:36 PM  
Anonymous یزدان محمدجانی said...

نوشته ها تو دوس دارم
من yazdankm هستم تو لست اف ام

11:42 PM  
Anonymous Kasra said...

:)

11:03 PM  
Anonymous TM said...

hmm!!!
che ejbarie hala!!?

11:22 PM  
Anonymous آرتوش said...

آخرش قبول کرد یا نه؟!

3:26 PM  
Anonymous مولود said...

قبلا خیلی منظم تر آپ میکردی هااا

12:58 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home