یه کم مونده به آخرای اردیبهشت

می خوام برات بگوزم

می خوام برات بگوزم

برای اولین بار، اجازه هم نگیرم

خ.ک: قافیه هم، ن می خواد

3 Comments:

Anonymous TM said...

lol

4:34 PM  
Anonymous مولود said...

راحت باش واسش شما

6:06 PM  
Anonymous کسری said...

:))

پیداس شنگولی آقا

8:18 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home