اردیبهشت، آخراش

و بدین سان دختری که سراسر همه ادعای رفاقت بود چون دوست پسری بیافت اختیار از

کف اش برفت و هوش از سر، و ک و ن لقی ای حواله ی رقافت کرد تا ثابت شود که برخی

جنبه ی دوست پسر نیز ندارند حتی


خ.ک: شاعر در همین زمینه می فرماید:
آره برق رفت و این دوستی مارم ییهویی کف رفت
- دخترِ کو پس؟ - ساعت هفت رفت

4 Comments:

Anonymous پرومته said...

واقعا حتي ...
ولي خودمون سه ساعت كف اش رو كفش خوندم برادر !

9:27 PM  
Anonymous فرضيه هاي گستاخانه said...

و روزي دخترك خواهيد فهميد دنيا ك-يرش كرده...

8:11 PM  
Anonymous راديو حرف حسابي said...

اين است حماسه ي جن.دگي...

8:12 PM  
Blogger عروسک سنگ صبور said...

هههههههههه
دقیقا
اکثر دخترها اینجورین...گویا

3:01 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home