ششم خرداد

من و بغض و غم و آه و شپش...


خ.ک: می کنم.....کشمش......به تو......پیشکش......می دهی......لفتش......ای _ا کش......

3 Comments:

Anonymous پرومته said...

كش / كُش

8:15 PM  
Anonymous TM said...

tafre miria!!

12:52 AM  
Anonymous unSpoken Dream said...

khob...?

4:14 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home