هفدهم خرداد

صدای پارس سگ احمق ات که در کوچه می پیچد، می فهمم آمده ای

صدای پارس سگ احمق ات که قطع می شود، می فهمم رفته ای


خ.ک بی ربط: شاعر می فرماید: جایی ندارم تو دلت، به من دوباره پا بده

4 Comments:

Anonymous TM said...

lotf mikone!

12:57 AM  
Anonymous باهار said...

من هنوز اینجا ر.و می خونم حتی اگر فیلمتم دست من باشه و نخوای بگیریش یا مثلا نمی دونم هرچی ... من هنوز اینجا رو می خونم.

6:37 PM  
Anonymous رفا said...

سگ لعنتی من پاچه م رو میگیره. هرجا میرم باهام میاد. ولی صداش در نمیاد

10:52 AM  
Anonymous ansherly said...

احسنت به شاعر

9:30 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home