بیست و دوم تیر

و این است که جادوگرها ضایع می شوند و اختاپوس رو سفید، و این است که هلند هر چه زور

می زند بازی را به خشونت بکشد و از آب گل آلود ماهی بگیرد موفق نمی شود، و این است که

ثابت می شود در این دنیا گه گاهی هم حق به حق دار می رسد،

و این است اسپانیاااااااااااااااااا،

تیم ماااااااااااااااااااااااااااااااا،

هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home