یه کم بعد از وسطای مرداد

پسری که حال نداشت

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

دختري كه سردرد داشت واسه چي مشكي كردي اين صفحه رو چشام درد گرفت ولي مثه احمقا بازم خوندم

4:24 PM  
Anonymous غریب said...

تک تک نوشته هات رو از اول تا آخر خوندم.
چقدر خری که نمیفهمی قلمت خیلی قوی و میتونه یه شاهکار خلق کنه.
در هر صورت نوشته هات عالی ان.

9:56 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home