بیست و چندم مرداد

بوی دهانت کرد ما را خفه ای برادر

2 Comments:

Anonymous ک. پیامبر said...

نفس عمیق بیا .. بدجوری ثواب داره .. ه

4:15 AM  
Anonymous کفتار said...

اینو بذار دهنت بند بیاد بوش

11:01 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home