سوم شهریور

می زنی لاف

زیر لحاف

ای علاف

بر تو کاف

بر تو کاف

1 Comments:

Blogger تعمید said...

کف
کف

3:05 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home