هشتم شهریور

تنها می رقصم ...

4 Comments:

Blogger jury said...

تن ها میرقصند

10:45 PM  
Blogger عروسک سنگ صبور said...

آدم یاد بچگی اش می افته با این پست و عکسش

8:35 AM  
Blogger عروسک سنگ صبور said...

خیلی هم بهتر

8:37 AM  
Anonymous Anonymous said...

آه
تنها در باد
تن ها در باد

6:34 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home