نهم شهریور

Zaz - Je Veux


... Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur

1 Comments:

Anonymous forough said...

من که نفهمیدم ...
ولی اون تنها می رقصم پایین به دلم نشست ...

5:32 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home