شانزدهم شهریور

ای که می تائی مرا

ای که می تائی مرا

کمتر بتا

کمتر بتا


خ.ک: حال که تائیده شدم می روی

3 Comments:

Anonymous forough said...

han ???

9:23 PM  
Anonymous kasra said...

:))

1:24 AM  
Anonymous پرومته said...

نکنه می خوای برم نامجو و نحفی گوش کنم منم برادر ؟
البته من میگم هر کس در سطح خوندن خودش خوانندس ... حتی من حتی تو اما بعضیا دیگه ...

11:42 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home