بیست و پنجم شهریور

سوار تاکسی شدی و رفتی

و نفهمیدی یک لبخند ساده ی تو با من چه ها که نکرد

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home