یکم مهر

که فصل پاییز است و بس

1 Comments:

Anonymous کفتار said...

مملکته داریم؟

سکانس اول: شیخ میاد تلویزیون تو چشم ملت زل میزنه میگه رشوه گرفتم بیشتر هم می دادند، می گرفتم.

سکانس دوم به بعد: گاو و گوسفندها هلهله زنان قربان صدقه صداقتش میروند.

پ.ن: بلا نسبتِ گاو و گوسفند.

12:04 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home