سوم مهر

پایم شکسته

برایم آب پاچه و پاستیل و ژله بیاور تا خوب شوم

تو برایم آب پاچه و پاستیل و ژله بیاور تا خوب شوم

4 Comments:

Anonymous پرومته said...

لوس نشو دیگه .
زود خوب شو ببینیم .

6:58 PM  
Anonymous Anonymous said...

سوم مهر!
چه تاریخ مقدسی!
روزه تولده من!

6:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

سوم مهر!
چه تاریخ مقدسی!
روزه تولده من!

6:26 PM  
Anonymous Micr0bsoft said...

پدر عشق بسوزه

2:30 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home