بیست و ششم مهر

هیچ کس هیچ کس و نمی شناسه

مگر این که خلافش ثابت بشه

که هیچ وقت نمی شه

4 Comments:

Anonymous اسپیرال said...

از طرف یک ناشناس

8:16 PM  
Blogger neda said...

motasefaneh

12:58 AM  
Anonymous کفتار said...

جهان سوم جاییست که ...

سفر به سانفرانسیسکو عِندَالاستطاعه است نه عِندَالمطالبه.

12:13 PM  
Anonymous forough said...

huum?

11:25 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home