هشت هشت هشتاد و نه

تعطیل بودن این جماعت رو حتی از اتوبوس سوار شدنشون هم می شه پی برد بهش

اکثر جاهای اتوبوس خالیه ولی همه می چپن اطراف در و ترجیح می دن تو هم فرو برن ولی چند متر جابه جا نشن

بعد تو همین وضعیت فرو در فرو هم دست از فک زدن راجع به مسائل اجتماعی و این جور مزخرفا بر نمی دارن

خ.ک بی ربط: پارسال همین موقع هشت هشت هشتاد و هشت بود. این اتفاق نه چندان نادر و نه چندان جالب حدودا ده سال قبلشم افتاده بود و حدودا ده سال بعدشم دوباره خواهد افتاد...

1 Comments:

Anonymous Nargess said...

پیانو را آرام آرام می نوازد. مثل قدم های آرام روحی که به ابدیت می پیوندد و غمی ندارد؛ مثل آهویی که معنای شکار را نمی داند ؛ مثل من که شاد بودم و اکنون غمگین!!! و این مدام تکرار می شود...

2:43 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home