هفتم آذر

توی خون من آمده پایین

من خون تو نیامده پایین؟

3 Comments:

Anonymous تعمید said...

مساله خانوادگیه و خیلی به من مربوط نمیشه، اما من معمولا قند خونم میافته که با خوردن هر گونه شیرینی ای درست میشه!

8:58 PM  
Anonymous narsis said...

she never comes back...

5:26 PM  
Blogger Iranian idiot said...

یا:
شورت من از کونم افتاده پایین
شورت تو از کونت نیوفتاده پایین؟

12:18 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home