یازدهم دی

این آهنگ جدید آرش و اون کلیپ مسخرش و لیریک مضحکش و خوندنشون و کلا همه چیش چنان تعاریف جدیدی از کلمات احمقانه و تهوع آور ارائه دادن که همه ی احمقانه ها و تهوع آورهای دیگه رو بردن زیر سوال کلا

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Like

10:22 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home