دوازدهم دی

که با تو حتی یک ساندویچ مغز و زبان خوردن ساده هم کیف می دهد به اندازه ی کیفناک ترین کیف ها

2 Comments:

Anonymous افسانه said...

اصلا تو بگو فلافل!:)

12:11 AM  
Blogger LITTLE WING said...

ayyyy kale pache

10:13 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home