یک سال و پنج ماه بعد، اواسط تیر نود و یک

 هنوز کسی از این اطراف رد می شه ؟

تا دو سه دقیقه بعد از نوشتن این پست توی این شک بودم که درست نوشتم؟ امسال نود و یکه؟ یا نوده؟ ....

6 Comments:

Anonymous بهار said...

بله :)

3:58 PM  
Anonymous Anonymous said...

man hanooz rad misham :)

4:14 PM  
Anonymous Aria said...

ما شما نبودید هم اینجا میگشتیم
معلومه که رد میشه

8:31 PM  
Anonymous M.I.C said...

bashi nabashi . inja khoondaniye

9:54 PM  
Blogger Sarah Hashemi said...

بعله آقا بعله

9:06 PM  
Anonymous Anonymous said...

هنوزهم رد میشه

10:43 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home