بیست و پنجم تیر نود و یک

من باید کلا این "خسته نباشید" و حذف کنم از سلام احوال پرسی های مختصر و مفید و رفع تکلیفی روزانه م

طرفو عصری میبینم یه "خسته نباشید" میگم

کله صبح اول وقت یکیو میبینم باز وسطش "خسته نباشید" رو میگم

دم در دستشویی هم کسیو میبینم که تازه با دستانی همچنان خیس اومده از دستشویی بیرون بازم یه "خسته نباشید" میگم اون وسطا0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home