پنجشنبه بیست و نهم تیر

تاریخ از ما هیچ نخواهد نوشت

ما را اصلا به هیچ جایش هم حساب نخواهد کرد
0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home