این که خودتو از یه آغوش تو یه آغوش دیگه پرت می کنی ناراحتت نمی کنه، ولی من ناراحتت می کنم

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

he...

9:26 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home